Nacházíte se zde: Úvod

Zemědělská a.s. Čejkovice

Informace pro akcionaře

Email Tisk PDF

Představenstvo společnosti

 

Zemědělská a.s. Čejkovice

 

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2450

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, IČ: 255 04 932, se sídlem Bílovická 950, 695 15 Čejkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2450, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat:

dne 21. 6. 2019 v 10:30 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

$11.        Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

$12.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

$13.        Zpráva dozorčí rady

$14.        Schválení řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018 sestavené ke dni 31. prosince 2018

$15.        Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

$16.        Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

$17.        Rozhodnutí o změně stanov společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

$18.        Schválení nabytí vlastních akcií

$19.        Diskuze a ukončení valné hromady

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 10:00 hodin. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se při prezenci akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, a to alespoň zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z veřejného rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší tří měsíců ode dne konání valné hromady; zastupuje-li akcionáře, který je právnickou osobou, jeho zástupce na základě plné moci, platí pro náležitosti plné moci obdobně, jak je uvedeno výše.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předat společnosti před zahájením valné hromady udělenou plnou moc. Akcionáři a jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

C. ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K VALNÉ HROMADĚ

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se valné hromadě, tj.:

$1·         pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení a jejich zdůvodnění

$1·         jednací a volební řád

$1·         úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018

$1·         zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady

$1·         stanovy společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice s vyznačením navrhovaných změn stanov

$1·         a další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů

jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz, a to ode dne 20.5.2019 nejméně po dobu třiceti (30) dnů po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin ode dne 20.5.2019 do dne konání valné hromady.

D. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

$11.        Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

$11.1.   Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření:                       Zahájení valné hromady bude připraveno na 10.30 hodin. Po zahájení valné hromady bude zjištěna účast akcionářů na valné hromadě Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

                                       O tomto bodu jednání se nehlasuje.

$11.2.   Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Zdůvodnění:                    Jednací a volební řád je organizační dokument předvídaný čl. 13 odst. 1 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se průběhu valné hromady. Předkládaný návrh jednacího a volebního řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz.

$11.3.   Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění:                    Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Podle čl. 13 odst. 2 stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:             Valná hromada volí předsedou valné hromady Marka Honče, zapisovatelem paní Moniku Pavkovou, ověřovatelem zápisu paní Hanu Kmentovou a paní Blanku Jurkovičovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Jana Vrablce, Radku Zelenou, Hanu Kavickou, Helenu Stávkovou, Marii Bártovou, Šárku Konečnou, Jarmilu Švábovou, Janu Bačovou, Ivu Růžičkovou, Bc. Lenku Poláškovou, Karla Michnu, Petra Bezůška, Jiřího Hanusu, Ing. Miroslava Kadlece.

$12.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

$12.1.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Vyjádření:                       Představenstvo společnosti má na základě § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a čl. 16. odst. 3 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje podstatné informace o stavu společnosti a jejím podnikání v roce 2018.

Představenstvo má dále na základě § 82 ZOK povinnost vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období.

Zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

                                       O tomto bodu jednání se nehlasuje.

$12.2.   Předložení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Vyjádření:                       Představenstvo společnosti má na základě § 435 odst. 4 ZOK a čl. 16 odst. 3 stanov povinnost zajistit sestavení řádné účetní závěrky a tuto předložit valné hromadě ke schválení a dále předložit návrh na rozdělení zisku.

Účetní závěrka byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Valná hromada bude hlasovat o schválení řádné účetní závěrky pod bodem 4 pořadu valné hromady a o návrhu na rozdělení zisku pod bodem 5 pořadu valné hromady. U těchto bodů je uveden návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

$13.        Zpráva dozorčí rady

Vyjádření:                       Dozorčí rada společnosti má na základě § 449 odst. 1 ZOK a čl. 24. odst. 3 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti. Společně s touto zprávou je rovněž předkládáno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku a dále stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva (včetně uvedených vyjádření) byly uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

                                       O tomto bodu jednání se nehlasuje.

$14.        Schválení řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018 sestavené ke dni 31. prosince 2018

Zdůvodnění:                    Společnost je povinna za uplynulé účetní období (rok 2018) sestavit řádnou účetní závěrku. Valná hromada o schválení řádné účetní závěrky rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov. Předkládané řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

                                       S řádnou účetní závěrkou byla valná hromada seznámena představenstvem (viz bod 2.2. výše) a tato byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018 ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemedelskaas-cejkovice.cz.

$15.        Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Zdůvodnění:                    Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov o rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku byl předložen představenstvem (viz bod 2.2. výše) a přezkoumán ze strany dozorčí rady, která ho doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

                                       Na základě řádné účetní závěrky za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018 a ověřené auditorem společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 1 859 938,25 Kč. Dle uvedené účetní závěrky činí vlastní kapitál společnosti ke dni 31. 12. 2018 částku 188 521 511,33 Kč. Vlastní kapitál je tak nižší než upsaný základní kapitál společnosti (241.740.000,00 Kč) zvýšený o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře. Společnost proto dle § 350 odst. 1 ZOK nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění za rok 2018 dle řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2018 sestavené ke dni 31. 12. 2018 v celkové výši 1 859 938,25 Kč následovně:

$1a)       částka 92 996,91 Kč bude užita pro doplnění rezervního fondu společnosti dle čl. 36 stanov

$1b)       částka 1 766 941,34 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let

$16.        Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Zdůvodnění:                    Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov o změně výše základního kapitálu. Vlastní akcie společnost nabyla na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 12. 6. 2015 v rozsahu 3.000.000,00 Kč, a to po dobu pěti let ode dne přijetí uvedeného rozhodnutí. Tyto akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12. 6. 2020. Nad rámec uvedeného rozhodnutí valné hromady nabyla společnost vlastní akcie v rozsahu 689.100,00 Kč, které je povinna zcizit nejpozději do 28. 11. 2019. Ke zcizení vlastních akcií nedošlo a je proto třeba o jmenovitou hodnotu těchto vlastní akcií (v celkové jmenovité hodnotě 3.689.100,00 Kč) snížit základní kapitál společnosti a tyto akcie zničit dle § 522 ZOK.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice následovně:

$1a)       důvody a účel navrhované navrhovaného snížení základního kapitálu:

Důvodem pro snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií, které společnost nabyla na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 12. 6. 2015. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.

$1b)       rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu:

Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 3.689.100,00 Kč, tj. z částky 241.740.000,00 Kč na částku 238.050.900,00 Kč, a to výlučně použitím vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, jejich zničením dle § 521 odst. 1 ZOK a § 522 ZOK. Tímto způsob dojde ke zničení 14 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, 221 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč, 71 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a 81 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč.

$1c)        způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Účet 421000 - základní kapitál bude snížen o částku 3 689 100,00 Kč

$17.        Rozhodnutí o změně stanov společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Zdůvodnění:                    Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov o změně stanov společnosti. Ke změně stanov dojde v důsledku snížení základního kapitálu společnosti dle bodu 6. o částku 3.689.100,00 Kč zničením vlastních akcií, které jsou ve vlastnictví společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, a to 14 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, 221 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč, 71 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a 81 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč. V důsledku snížení základního kapitálu a zničení vlastních akcií v majetku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice budou dotčeny stanovy společnosti, a to čl. 5 (Výše základního kapitálu společnosti) a čl. 6 (Akcie). Představenstvo proto navrhuje přijmout změnu stanov společnosti, která uvede stanovy do souladu se stavem existujícím po snížení základního kapitálu dle bodu 6., a to s účinností ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle bodu 6. do obchodního rejstříku.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje s účinností ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice dle bodu 6. do obchodního rejstříku změnu stanov společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice následovně:

                                       Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článek 5 „Výše základního kapitálu společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto:

Článek 5

Výše základního kapitálu společností

$11)       Výše základního kapitálu společnosti činí 238.050.900,00 Kč, slovy: dvě stě třicet osm milionů padesát tisíc devět set korun českých; základní kapitál společnosti byl zcela splacen.

Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článek 6 „Akcie“ odst. 1) stanov se mění a nadále bude znít takto:

$11)       Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

$1·         725 kusů listinných akcií ve formě akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, v celkové hodnotě 72 500 000,- Kč;

$1·         15 802 kusů listinných akcií ve formě akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, v celkové hodnotě 158 020 000,- Kč;

$1·         6 836 kusů listinných akcií ve formě akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, v celkové hodnotě 6 836 000,- Kč;

$1·         6 949 kusů listinných akcií ve formě akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, v celkové hodnotě 694 900,- Kč.

Ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, Článek 6 „Akcie“ odst. 3) stanov se mění a nadále bude znít takto:

3)     Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti je 2.380.509 hlasů.

$18.        Schválení nabytí vlastních akcií

Zdůvodnění:                    Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. p) ZOK ve spojení s § 301 ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov o nabytí vlastních akcií. Společnost může nabýt vlastní akcie jen za podmínek stanovených § 298 a násl. ZOK a pokud tak činí na základě usnesení valné hromady, musí takové usnesení obsahovat náležitosti alespoň dle § 301 odst. 2 ZOK. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada odsouhlasila možnost nabytí vlastních akcií společnosti do celkové jmenovité hodnoty akcií 6.000.000,00 Kč a po dobu nejvýše pěti let. Schválení možnosti nabývat vlastní akcie bude složit výlučně k možnosti odkoupení vlastních akcií nabídnutých akcionáři společnosti k odkoupení za účelem zajištění stability společnosti a dále s cílem umožnit akcionářům, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovatelné, odprodat společnosti. Společnost nemá v úmyslu nabízet odkoupení vlastních akcií akcionářům. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné a nelze tak přesně určit jejich obvyklou hodnotu určenou trhem, a to i s ohledem na nízký počet realizovaných prodejů akcií společnosti. Je proto navrhováno rozmezí nejvyšší a nejnižší ceny, za kterou lze akcie odkoupit.

Návrh usnesení:             Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií. Společnost může nabýt akcie do celkové jmenovité hodnoty 6.000.000,00 Kč, slovy: šest milionů korun českých, a to nejvýše 60 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, nebo nejvýše 600 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč, nebo nejvýše 6.000 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, nebo nejvýše 6 949 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč nebo jakékoliv jejich kombinace s omezením celkové jmenovité hodnoty nabytých akcií ve výši 6.000.000,00 Kč. Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu pěti let ode dne přijetí tohoto usnesení. Budou-li akcie nabývány za úplatu, může společnost nabýt akcie za cenu nejméně 1,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč, 10,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, 100,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč a 1.000,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč a za cenu nejvýše 50,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100,00 Kč, 500,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, 5.000,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč a 50.000,00 Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč.

$19.        Diskuze a ukončení valné hromady

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Aktualizováno ( Čtvrtek, 16 Květen 2019 12:51 )  

Rychlý kontakt

Ředitel: Ing. Tomáš Martinec