Nacházíte se zde: Úvod Informace pro akcionaře

Zemědělská a.s. Čejkovice

Informace pro akcionaře

Email Tisk PDF

Představenstvo společnosti

Zemědělská a.s. Čejkovice

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2450

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat dne 23. 6. 2017 v 10:30 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělské a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

Pořad jednání valné hromady:

$11.        Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu (osoby) pověřenou sčítáním hlasů a schvaluje jednací a volební řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Valná hromada dle čl. 13 odst. 1 schvaluje jednací a volební řád

$12.        Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016

a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“).

$13.        Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2016

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s § 447 odst. 3 zákona své vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2016 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016 a v souladu s § 83 odst. 1 zákona své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

$14.        Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona předkládána řádná účetní závěrka za účetní období roku 2016.

$15.        Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk po zdanění ve výši 3.987.363,85 Kč byl rozdělen takto: částka 199.368,19 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 3.787.995,66 Kč bude zúčtována na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona předkládán návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016.

$16.        Určení auditora pro období let 2017 až 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby auditorskou činnost vykonával v letech 2017 až 2021 auditor:

Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., statutární auditor se sídlem Tř. 1. máje 1614, 753 01 Hranice, evidenční číslo

dekretu 1721.

Zdůvodnění: Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v účinném znění, určí auditorskou jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán společnosti.

$17.        Diskuze a závěr jednání valné hromady

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 10:00 hodin. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií nikoli starší než tři měsíce přede dnem konání valné hromady; zástupce právnické osoby na základě plné moci se dále prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Řádná roční účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2016 a zpráva dozorčí rady dle bodu 3. programu jednání valné hromady, jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne 22. 5. 2017 do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin.

Řádná roční účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2016, jsou uveřejněny ode dne 22. 5. 2017 do dne konání valné hromady a v případě řádné roční účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky na www.zemedelskaas-cejkovice.cz.

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Ke stažení

Aktualizováno ( Pátek, 19 Květen 2017 08:02 )  

Rychlý kontakt

Ředitel: Ing. Tomáš Martinec