Nacházíte se zde: Úvod Informace pro akcionaře

Zemědělská a.s. Čejkovice

Informace pro akcionaře

Email Tisk PDF

Představenstvo společnosti

Zemědělská a.s. Čejkovice

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 255 04 932

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2450

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat dne 8. 12. 2017 v 11:00 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělské a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

Pořad jednání valné hromady:

$11.        Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu (osoby) pověřenou sčítáním hlasů a schvaluje jednací a volební řád.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Valná hromada dle čl. 13 odst. 1 schvaluje jednací a volební řád

$12.        Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada pro období od 15. 12. 2017 volí členy představenstva.

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o obsazení představenstva dle § 421 odst. 1 písm. e) zákona. Funkční období pěti dosavadních členů představenstva končí 14. 12. 2017.

$13.        Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada pro období od 15. 12. 2017 volí členy dozorčí rady.

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o obsazení dozorčí rady dle § 421 odst. 1 písm. f) zákona. Funkční období tří dosavadních členů dozorčí rady končí 14. 12. 2017.

$14.        Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva a členy dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a pro nově zvolené členy dozorčí rady, ve znění, v jakém byly při prezenci k dispozici k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a předneseny jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění: Valná hromada dle § 59 odst. 2 zákona schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.

$15.        Rozhodnutí o určení mzdy

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy zaměstnanci společnosti, ve výši vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy a vnitřních mzdových předpisů společnosti, které byly při prezenci k dispozici k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a jak bylo toto určení předneseno jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou.

Zdůvodnění: Valná hromada dle § 61 odst. 3 zákona schvaluje určení mzdy zaměstnanci, který je členem statutárního orgánu společnosti nebo osobou jemu blízkou.

$16.        Diskuze a závěr jednání valné hromady

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 10:30 hodin. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií nikoli starší než tři měsíce přede dnem konání valné hromady; zástupce právnické osoby na základě plné moci se dále prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Ke stažení

Aktualizováno ( Pátek, 03 Listopad 2017 06:50 )  

Rychlý kontakt

Ředitel: Ing. Tomáš Martinec