Nacházíte se zde: Úvod Informace pro akcionaře

Zemědělská a.s. Čejkovice

Informace pro akcionaře

Email Tisk PDF

Představenstvo společnosti

 

Zemědělská a.s. Čejkovice

 

se sídlem Čejkovice, Bílovická 950, PSČ: 696 15, IČ: 25504932

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2450

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat dne 15. 6. 2018 v 10:30 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

$11.        Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu

 

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu (osoby) pověřenou (pověřené) sčítáním hlasů a schvaluje jednací a volební řád.

 

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Valná hromada dle čl. 13 odst. 1 stanov schvaluje jednací a volební řád

 

$12.        Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017 zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2017, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017

 

a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2017

 

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2,

 

§ 82 odst. 1 a § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále také jen „zákon“).

 

$13.        Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2017

 

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s § 447 odst. 3 zákona své vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2017 a v souladu s § 83 odst. 1 zákona své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

 

$14.        Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.

 

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona předkládána řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017.

 

$15.        Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2017

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby ztráta ve výši 9.102.152,06 Kč byla zaúčtována na účtu nerozdělená ztráta minulých let.

 

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona předkládán návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2017.

 

$16.        Určení auditora pro období let 2018 až 2022

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby auditorskou činnost vykonávala v letech 2018 až 2022 společnost: BETA Audit spol. s r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky jako držitel licence č. 222, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 253 13 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24697.

 

Zdůvodnění: Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v účinném znění, určí auditorskou firmu jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán společnosti.

 

$17.        Volba členů představenstva

 

Návrh usnesení: Valná hromada pro období od 28. 6. 2018 volí za členy představenstva: (osoby navržené akcionáři)

 

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje o obsazení představenstva dle § 421 odst. 1 písm. e) zákona. Funkční období dvou dosavadních členů představenstva: Ing. Tomáše Martince a Ing. Miroslava Sýkory končí dnem 27. 6. 2018. Svolavatel nenavrhuje žádnou osobu jako člena představenstva a valnou hromadou bude hlasováno o osobách navržených akcionáři. Bude hlasováno o celkem dvou nových členech představenstva.

 

$18.        Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva ve znění, v jakém byli při prezenci k dispozici k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a předneseny jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou.

 

Zdůvodnění: Valná hromada dle § 59 odst. 2 zákona schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti.

 

$19.        Rozhodnutí o určení mzdy

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy pro nově zvolené členy představenstva, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti, ve výši vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy a vnitřních mzdových předpisů společnosti, které byly při prezenci k dispozici k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a jak bylo toto určení předneseno jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou.

 

Zdůvodnění: Valná hromada dle § 61 odst. 3 zákona schvaluje určení mzdy zaměstnanci, který je členem statutárního orgánu společnosti nebo osobou jemu blízkou.

 

$110.     Diskuze a závěr jednání valné hromady

 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 10:00 hodin. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií nikoli starší než tři měsíce přede dnem konání valné hromady; zástupce právnické osoby na základě plné moci se dále prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

 

Řádná roční účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017 a zpráva dozorčí rady dle bodu 3. programu jednání valné hromady, jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne 15. 5. 2018 do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin.

 

Řádná roční účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017, jsou uveřejněny ode dne 15. 5. 2018 do dne konání valné hromady a v případě řádné roční účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky na www.zemedelskaas-cejkovice.cz.

 

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

 

 

 

Aktualizováno ( Úterý, 15 Květen 2018 08:50 )  

Rychlý kontakt

Ředitel: Ing. Tomáš Martinec